הגדת התראות

נתונים אישיים הינם נתונים סודיים ונשמרים אך ורק בתוך האתר באופן לא גלוי למשתמשים אחרים. בשביל שינוי נתונים אישיים נדרש להיכנס אל הפרופיל, ללחוץ על "עיפרון", לבחור בתיקיה "מידע כללי" (), תיקיה "נתונים אישיים (), להקליד את הנתונים הנדרשים(), למלא את השדה "על עצמי"(), לשמור את השינויים.